Onderwijsconcepten

Naast regulier onderwijs biedt Openbaar Onderwijs Emmen ook andere soorten onderwijs: daltononderwijs, montessorionderwijs en onderzoekend onderwijs.

Daltononderwijs
Daltononderwijs is gebaseerd op drie principes: vrijheid van keuze, zelfstandigheid en samenwerking. De taak vormt bij het werken en leren het uitgangspunt. Voor elk kind is er een taak op maat. Hoe leerlingen functioneren binnen deze vorm van onderwijs verschilt. Dit hangt nauw samen met de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsbesef van het kind en de manier waarop de leerling met (keuze)vrijheid omgaat. 

Montessorionderwijs
Het montessorionderwijs gaat uit van de mogelijkheden en behoeften van de kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen. Dit moet hen vormen tot vrije, kritisch denkende mensen. Sleutelbegrippen hierbij zijn zelfstandigheid, respect, rekening houden met elkaar, weerbaarheid, vrijheid en verantwoordelijkheidsbesef. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen: de kinderen krijgen zoveel mogelijk onderwijs op maat. Op een montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. 

Onderzoekend onderwijs 
Scholen die onderzoekend onderwijs bieden, stimuleren de onderzoekende houding van kinderen.  Zij vinden dat kinderen de kans moeten krijgen om zich te verdiepen in een onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van ateliers, keuzeklassen of projecten. Leerlingen krijgen onderzoeksvragen en -opdrachten en leren zo hoe ze hun talenten optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstandig denken en handelen, initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. Zelfvertrouwen opbouwen en een positieve leermotivatie zijn hierbij belangrijk.