Onderwijsconcepten

Naast regulier onderwijs biedt Openbaar Onderwijs Emmen ook andere soorten onderwijs: daltononderwijs, BAS-onderwijs, montessorionderwijs en onderzoekend onderwijs.

Daltononderwijs
Daltononderwijs is gebaseerd op drie principes: vrijheid van keuze, zelfstandigheid en samenwerking.
De taak vormt bij het werken en leren het uitgangspunt. Voor elk kind is er een taak op maat. Hoe leerlingen functioneren binnen deze vorm van onderwijs verschilt. Dit hangt nauw samen met de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsbesef van het kind en de manier waarop de leerling met (keuze)vrijheid omgaat. 

Bouwen aan een Adaptieve School (BAS)
Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan drie basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Als het gaat om ‘relatie’ vindt het BAS-onderwijs het belangrijk dat de leerlingen zich geaccepteerd, welkom en veilig voelen en dat ze erbij horen. De basisbehoefte ‘competentie’ houdt in dat de leerlingen zien dat ze de taken aankunnen en ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder ‘autonomie’ wordt verstaan dat leerlingen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. De leerkracht die adaptief werkt, stemt zijn/haar handelen af op de behoeften van de leerlingen.

Montessorionderwijs
Het montessorionderwijs gaat uit van de mogelijkheden en behoeften van de kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen. Dit moet hen vormen tot vrije, kritisch denkende mensen. Sleutelbegrippen hierbij zijn zelfstandigheid, respect, rekening houden met elkaar, weerbaarheid, vrijheid en verantwoordelijkheidsbesef. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen: de kinderen krijgen zoveel mogelijk onderwijs op maat. Op een montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. 

Onderzoekend onderwijs 
Scholen die onderzoekend onderwijs bieden, stimuleren de onderzoekende houding van kinderen.  Zij vinden dat kinderen de kans moeten krijgen om zich te verdiepen in een onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van ateliers, keuzeklassen of projecten. Leerlingen krijgen onderzoeksvragen en -opdrachten en leren zo hoe ze hun talenten optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstandig denken en handelen, initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. Zelfvertrouwen opbouwen en een positieve leermotivatie zijn hierbij belangrijk.