Medezeggenschap (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Openbaar Onderwijs Emmen vertegenwoordigt alle openbare scholen in de gemeente Emmen. Het doel is om het openbaar onderwijs in de gemeente Emmen op hoog niveau en financieel gezond houden.

De GMR is een medezeggenschapsorgaan en bestaat uit ouders en personeel van Openbaar Onderwijs Emmen. Per school is één persoon lid. De leden houden zich vooral bezig met onderwerpen die alle scholen aangaan. Ze zijn opgedeeld in zes expertisegroepen:

  • personeel/HRM
  • onderwijs en leerling
  • financiën/huisvesting
  • communicatie/juridisch
  • themagroep
  • thema’s overleg schoolbestuur

Onderwerpen en verantwoording
De GMR overlegt eens per zes weken met het schoolbestuur. Daarbij gaat het om bovenschools beleid:

  • besteding van geld
  • kwaliteit van het onderwijs
  • formatie
  • vakanties en vrije dagen

Jaarlijks informeert de GMR in een jaarverslag alle betrokkenen over haar werkzaamheden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de GMR? Kijk dan op de website van Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs Emmen. 
Meer informatie over de bevoegdheden van een GMR vindt u op de website van Wet medezeggenschap op scholen